برنامه ریزی

شنبه دوشنبه چهارشنبه
6:30 الی :730 TRX-Fitness TRX-Fitness TRX-Fitness
18:15 الی 19:15 Aqua Fitness Aqua Fitness Aqua Fitness
19:30 الی 20:30 TRX-Fitness TRX-Fitness TRX-Fitness
20:30 الی 21:30 TRX-Fitness TRX-Fitness TRX-Fitness
21:30 الی 22:30 TRX-Core Training TRX-Core Training TRX-Core Training
یکشنبه سه شنبه پنجشنبه
6 الی 7 Physical Fitness Physical Fitness Physical Fitness
7 الی 8 Physical Fitness Physical Fitness Physical Fitness
18:15 الی 19:15 Aqua Fitness Aqua Fitness
19:30 الی 20:30 TRX-Fitness TRX-Fitness
20:30 الی 21:30 TRX-Fitness TRX-Fitness
21:30 الی 22:30 Fitness-Core Training Fitness-Core Training
16 الی 17 TRX-Fitness
17:15 الی 18:15 Aqua Fitness
WordPress Theme built by Shufflehound. طراحی شده توسط فرااندیش تخت جمشید تهران